กฎกติกา
    หมายถึง ข้อบังคับในการเล่นเกมที่ผู้เล่นทุกคนต้องปฏิบัติตาม หากฝ่าฝืนจะได้รับการลงโทษตามที่กำหนดไว้
ข้อ
รายละเอียดของกฎ กติกา และบทลงโทษ
1.
 ห้ามใช้คำไม่สุภาพหรือหยาบคายในการ   พูดคุยและ ห้ามการพูดหรือประกาศข้อ ความซึ่งเป็นการรบกวนผู้อื่น เช่น การ   ประกาศขายหรือซื้อสินค้า ซ้ำๆ หลายๆ ครั้ง  (Flood Message)
2.
 ห้ามใช้ความสามารถ (Skill) เพื่อกลั่นแกล้ง  หรือขัดขวางการเล่นของผู้เล่นอื่น ร่วมถึง  การเล่นเวทย์หรือใช้ Skill ต่างๆเพื่อรบกวนผู้เล่นอื่น อย่างไม่เหมาะสม
3.
  ห้ามทำการลาก (Train) Monster เพื่อเจตนาในการกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับ   ความเดือดร้อน
4.
  ห้ามเสนอแลกเปลี่ยน ID, ตัวละคร, Zeny  และ Item ข้าม Server
5.
 การหลอกลวงในการทำการแลกเปลี่ยนซื้อ  ขาย Item เช่น การตั้งราคาสูงกว่ากำหนด  หรือการจ่ายไม่ครบตามจำนวน ห้ามตั้ง ราคาสินค้าสูงกว่าราคาที่ NPC ตั้งขายโดย  ไม่เหมาะสม
6.
 ห้ามเสนอซื้อขายไอดีเกม DragonNest และห้ามเสนอซื้อขายสิ่งของอื่นๆ ที่ไม่ใช่ Item ในเกมตามปกติ
   - เสนอซื้อขายในรูปแบบของ Zeny
   - เสนอซื้อขายในรูปแบบเงินจริง
7.
 ห้ามส่งเสริมหรือยุแหย่ให้เกิดความแตก  แยกในสังคม
8.
 ห้ามใช้ภาษาที่ส่อถึงความหมายไม่สุภาพ  หรือหยาบคาย หรือไม่เหมาะสมในการ  กำหนดชื่อตัวละคร (Character), ชื่อกลุ่ม  (Party), ชื่อสมาคม (Guild)
9.
 ห้ามส่งเสริม ล่อลวง หลอกลวง ชักจูง ชี้นำ  หรือทำให้เกิดการกระทำใดๆ ที่จะมีผลต่อ  ความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือการกระทำที่ผิด  กฎหมาย
10.
 ห้ามการกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายละเมิด หรือ  ทุจริต( เช่น การปลอมชื่อตัวละครให้คล้าย  ผู้อื่น) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลใดๆ สิ่งของ หรือ ไอเท็ม ของผู้เล่นอื่น ๆ
รายละเอียดเพิ่มเติม