ข้อตกลงการขอใช้ชื่อสมาชิก @PASSPORT

1. การสมัครขอรับชื่อสมาชิก @PASSPORT ให้เป็นไปตามวิธีการที่เอเชียซอฟท์กำหนดไว้หรือจะได้กำหนดใช้ในอนาคต

2. ผู้ขอใช้บริการชื่อสมาชิก @PASSPORTต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นความจริงตามที่เอเชียซอฟท์กำหนดไว้ หากเอเชียซอฟท์ตรวจพบว่า ผู้ขอใช้บริการให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง เอเชียซอฟท์ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการชื่อสมาชิก @PASSPORT และผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับผิดในความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นและ/หรืออาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงหรือข้อมูลของบุคคลอื่นเพียงลำพังโดยสิ้นเชิง โดยไม่เกี่ยวข้องกับเอเชียซอฟท์แต่ประการใด
   อนึ่ง ข้อมูลที่ผู้ขอใช้บริการได้แจ้งแก่เอเชียซอฟท์และ/หรือข้อมูลการใช้บริการต่างๆ สมาชิกตกลงให้เป็นข้อมูลของเอเชียซอฟท์และตกลงยินยอมให้เอเชียซอฟท์เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการและ/หรือข้อมูลการใช้บริการแก่หน่วยงานราชการต่างๆตามการร้องขอของหน่วยงานราชการนั้นๆได้ตามความเหมาะสม

3. ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ข้อมูลต่างๆที่เอเชียซอฟท์ระบุไว้ว่าเป็นข้อมูลสำคัญ จะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

4. ในการตั้งชื่อสมาชิก @PASSPORT เอเชียซอฟท์ขอสงวนสิทธิในการไม่อนุญาตให้ตั้งชื่อต่างๆโดยใช้คำที่สื่อความหมายถึงเอเชียซอฟท์/ทีมงานเกมต่างๆของเอเชียซอฟท์/บริษัทต่างๆและ/หรือทีมงานของบริษัทต่างๆในเครือของเอเชียซอฟท์ รวมตลอดถึง เจ้าของ/ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ/ทีมงานเกมออนไลน์ต่างๆที่เอเชียซอฟท์ให้บริการ อาทิเช่น gamemaster, gm, webmaster, administrator, admin, asiasoft รวมถึงคำต่างๆที่ไม่เหมาะสม

5. ผู้ขอใช้บริการชื่อสมาชิก @PASSPORTตกลงยอมรับและปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ซึ่งเอเชียซอฟท์กำหนดใช้สำหรับบริการชื่อสมาชิก @PASSPORTและบริการเกมต่างๆอย่างเคร่งครัด หากเอเชียซอฟท์ตรวจสอบพบว่า มีการปฏิบัติผิดกฎ กติกา มารยาท ที่กำหนดไว้ สมาชิกยินยอมให้เอเชียซอฟท์มีสิทธิยกเลิกการให้บริการชื่อสมาชิก @PASSPORT และ/หรือบริการ USER ID เกมต่างๆภายใต้บริการชื่อสมาชิก @PASSPORTของสมาชิก โดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมจากสมาชิกและไม่จำต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

6. เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ขอใช้บริการชื่อสมาชิก @PASSPORT ผู้ขอใช้บริการจำเป็นต้องรักษา USER ID และ PASSWORD ของท่านไว้เป็นความลับ โดยไม่แจ้งให้บุคคลอื่นทราบ และสมาชิกยอมรับว่า หาก USER ID และ PASSWORD ของสมาชิกสูญหายหรือถูกขโมยหรือถูกบุคคลอื่นแอบอ้างใช้งาน สมาชิกตกลงยอมรับว่าเอเชียซอฟท์ได้ใช้ความระมัดระวังและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบให้บริการโดยรวมอย่างเพียงพอแล้ว และสมาชิกยอมรับความเสียหายดังกล่าว (รวมตลอดถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการถูกขโมย, การถูกบุคคลอื่นแอบอ้างใช้งานชื่อสมาชิก @PASSPORT, USER ID, การถูกบุคคลอื่นขโมยหรือโอนย้ายสิ่งของต่างๆ (Items) ที่สมาชิกได้รับจากการใช้บริการ USER ID เกมต่างๆ) เพียงลำพังโดยสิ้นเชิง และจะไม่เรียกร้องการเยียวยาใดและ/หรือความเสียหายใดๆจากการกระทำดังกล่าว จากเอเชียซอฟท์โดยสิ้นเชิง

7. ห้ามผู้ใช้บริการนำ USER ID และ PASSWORD ของท่านไปให้บุคคลอื่นใช้งาน ร่วมใช้งานหรือจำหน่ายต่อให้แก่บุคคลอื่น

8. สมาชิกรับทราบและยอมรับว่า ชื่อสมาชิก @PASSPORT ที่สมาชิกสมัครไว้, USER ID เกมต่างๆที่ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนไว้ภายใต้ชื่อสมาชิก @PASSPORT สิ่งของต่างๆ (Items) ในเกมต่างๆที่สมาชิกได้ลงทะเบียนใช้บริการ USER ID ของเกมนั้นๆ เป็นทรัพย์สินของเอเชียซอฟท์ Items ที่สมาชิกได้รับจากการต่อสู้, การแลกเปลี่ยนภายในเกม, กิจกรรมต่างๆทั้งภายในเกมและนอกเกม, การแลกเปลี่ยน Items จากมูลค่าบัตร @cash ที่เติมไว้ เป็นเพียงการได้สิทธิการใช้ Items โดยมีกำหนดเวลาที่ชัดเจนเท่านั้น มิได้เป็นการซื้อขายหรือทำให้ผู้ใช้บริการได้กรรมสิทธิ์ใน Items แต่อย่างใด สมาชิกยินยอมให้เอเชียซอฟท์เรียกคืนและ/หรือระงับการให้บริการชื่อสมาชิก @PASSPORT ที่สมาชิกสมัครไว้, USER ID เกมต่างๆที่ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนไว้ภายใต้ชื่อสมาชิก @PASSPORTและ/หรือ Items ต่างๆที่สมาชิกได้รับจากการใช้บริการเกมต่างๆหรือการแลกเปลี่ยน items จากมูลค่าบัตร @cash ที่เติมไว้ ได้ทุกเมื่อโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ

9. ผู้ขอใช้บริการไม่สามารถนำบริการที่ได้รับไปละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น รวมทั้งกระทำการใดๆที่ผิดกฎหมายต่างๆหรือกระทำการอันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
   ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่างๆเนื่องจากการกระทำดังกล่าว ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้เอเชียซอฟท์ยกเลิกการให้บริการชื่อสมาชิก @PASSPORT รวมถึง USER ID เกมต่างๆที่ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนไว้ภายใต้ชื่อสมาชิก @PASSPORT และสมาชิกตกลงยอมรับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นเพียงผู้เดียว โดยไม่เกี่ยวข้องกับเอเชียซอฟท์แต่ประการใด

10. เอเชียซอฟท์ขอสงวนสิทธิระงับ, ยกเลิกการให้บริการชื่อสมาชิก @PASSPORT ในเวลาใดๆได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องบอกกล่าวสมาชิกล่วงหน้า
   ในกรณีที่สมาชิกไม่เข้าใช้งานระบบชื่อสมาชิก @PASSPORT หรือไม่เข้าใช้บริการเกมต่างๆที่สมาชิกได้ลงทะเบียนไว้ภายใต้ชื่อสมาชิก @PASSPORT เป็นเวลา 1 ปีติดต่อกัน เอเชียซอฟท์ขอสงวนสิทธิยกเลิกการให้บริการชื่อสมาชิก @PASSPORT นั้นๆ

11. ข้อตกลงการใช้โปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ใดๆภายใต้บริการชื่อสมาชิก @PASSPORT ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบับนี้ หากมีข้อความใดขัดหรือแย้งกับข้อตกลงฉบับนี้ ให้ถือเป็นโมฆะและให้ถือตามข้อตกลงฉบับนี้

12. การลงทะเบียนเพื่อขอใช้ชื่อสมาชิกกับเกมออนไลน์ต่างๆที่เอเชียซอฟท์ให้บริการภายใต้บริการชื่อสมาชิก @PASSPORT ให้เป็นไปตามข้อตกลงฉบับนี้

13. สมาชิกเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขในข้อตกลงฉบับนี้ทุกประการ และสมาชิกตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากเอเชียซอฟท์ทั้งสิ้น ในกรณีที่สมาชิกถูกยกเลิกหรือระงับการให้บริการชื่อสมาชิก @PASSPORT รวมตลอดถึง การถูกระงับการให้บริการ USER ID เกมต่างๆที่สมาชิกได้ลงทะเบียนไว้ภายใต้ชื่อสมาชิก @PASSPORTทุกกรณี

14. ในกรณีที่สมาชิกถูกระงับการให้บริการ USER ID เกมใดๆที่สมาชิกได้ลงทะเบียนไว้ภายใต้ชื่อสมาชิก @PASSPORTไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร สมาชิกยอมรับและตกลงไม่เรียกคืนค่าบริการตามมูลค่าบัตร @cash ที่คงเหลือจากการที่สมาชิกได้เติมไว้ รวมตลอดถึง ความเสียหายจากการไม่ได้ใช้บริการสิ่งของต่างๆภายในเกม (Items) ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนมูลค่าตามบัตร @cash เป็นสิ่งของ (Items) ในเกมต่างๆ หรือความเสียหายอื่นๆที่เกิดจากการถูกระงับให้บริการ USER ID ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

15. เอเชียซอฟท์ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการชื่อสมาชิก @PASSPORTหรือยกเลิกการให้บริการนี้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

16. สมาชิกตกลงและยินยอมให้เอเชียซอฟท์ระงับการให้บริการชั่วคราวแก่สมาชิก @PASSPORT ที่เกิดกรณีพิพาทใดๆ เช่น ข้อพิพาทจากการใช้บัตรเติมเงิน @cash ข้อพิพาทจากการปฏิบัติผิดกฎ กติกา การเล่นเกมต่างๆ จนกว่าข้อพิพาทดังกล่าวจะยุติ