WELCOME     

 @Cafe Member :

ข้อตกลงการสมัครสมาชิก @Cafe


นิยาม เอเชียซอฟท์ หมายถึง บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เกมออนไลน์ หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทเกมคอมพิวเตอร์ที่เล่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโปรแกรมต่างๆซึ่งเอเชียซอฟท์เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในงานอันมีลิขสิทธิ์จากเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

IP Bonus หมายถึง ระบบสิทธิประโยชน์ที่เอเชียซอฟท์ให้แก่สมาชิกเพื่อใช้ภายในร้าน @Cafe ของสมาชิก โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สมาชิกจึงได้ทำข้อตกลงให้ไว้แก่เอเชียซอฟท์ มีข้อความดังนี้

ข้อตกลงทั่วไป

1.สมาชิกจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์

2.สมาชิกรับทราบและยอมรับว่าเอกสาร/วัตถุสิ่งของต่างๆ ที่เอเชียซอฟท์ให้ไว้แก่สมาชิกเพื่อใช้เกี่ยวข้องแก่การประกอบกิจการร้าน @Cafe เป็นเอกสาร/วัตถุสิ่งของที่ให้ไว้เพื่อส่งเสริมการขายและเพื่อยืนยันว่าเกมออนไลน์ที่นำไปเผยแพร่/ให้ลูกค้าของตนเช่าเล่นภายในร้าน @Cafe มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย และให้เป็นสิทธิของเอเชียซอฟท์ที่จะยกเลิกเพิกถอนการใช้เอกสาร/วัตถุสิ่งของต่างๆ ดังกล่าวในเวลาใดๆ เมื่อเอเชียซอฟท์พบว่าสมาชิกกระทำผิดข้อตกลงฉบับนี้

3.สมาชิกจะใช้สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิก @Cafe เฉพาะภายในร้าน @Cafe ที่สมัครเป็นสมาชิก @Cafe ในครั้งนี้ ภายในระยะเวลาการเป็นสมาชิกและตามสิทธิที่ได้รับจากการสมัครเป็นสมาชิกเท่านั้น หากสมาชิกใช้สิทธิเกินกว่าที่ได้รับจากการเป็นสมาชิก @Cafe สมาชิกยินยอมให้เอเชียซอฟท์เพิกถอนการเป็นสมาชิกตามข้อตกลงนี้ โดยไม่เรียกร้องใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือยินยอมชำระค่าสมาชิกตามสิทธิที่มีการใช้งานจริงภายในร้าน @Cafe ตามข้อตกลงนี้ ในส่วนที่เกินจากค่าสมาชิกที่สมาชิกได้ชำระไว้ต่อเอเชียซอฟท์ก่อนหน้านี้

4.สมาชิกตกลงและยอมรับว่า สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับจากการสมัครเป็นสมาชิก @Cafe แต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน

5.สมาชิกตามข้อตกลงนี้มีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับการอนุมัติจากเอเชียซอฟท์

6.สมาชิกยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก @Cafe ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เกมออนไลน์และสิทธิประโยชน์ของสมาชิกแต่ละประเภทที่เอเชียซอฟท์ได้กำหนดไว้ หรือที่จะได้กำหนดขึ้นใช้ในภายหลังทุกประการ โดยสมาชิกยินยอมให้เอเชียซอฟท์เปลี่ยนแปลงและ/หรือยกเลิกเงื่อนไขข้อกำหนดตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้โดยฝ่ายเดียว โดยมิต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า และเอเชียซอฟท์ไม่มีความรับผิดใด ๆต่อสมาชิก

7.สมาชิกสามารถเปลี่ยน ยกระดับประเภทสมาชิกได้ ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เอเชียซอฟท์กำหนดไว้หรือจะได้กำหนดใช้ในอนาคต โดย เอเชียซอฟท์มีดุลพินิจที่จะอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอดังกล่าวได้ กรณีเอเชียซอฟท์อนุมัติการเปลี่ยนประเภทสมาชิกดังกล่าว สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามประเภทสมาชิกที่เปลี่ยนแปลงไป นับถัดจากวันที่เอเชียซอฟท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

8.สมาชิกตกลงเก็บรักษาชื่อ (username) และรหัสผ่าน (password) สำหรับการใช้งาน IP Bonus ที่สมาชิกได้รับจากเอเชียซอฟท์ไว้เป็นความลับ หากเกิดความเสียหายต่างๆจากการที่ชื่อ (username) และรหัสผ่าน (password) ดังกล่าวสูญหายหรือถูกขโมยใช้งาน สมาชิกตกลงยอมรับความเสียหายต่างๆเพียงลำพังโดยสิ้นเชิง

9.หากสมาชิกปฏิบัติผิดข้อตกลงฉบับนี้ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกัน ให้ถือว่าข้อตกลงฉบับนี้สิ้นสุดลง โดยสมาชิกตกลงสละสิทธิเรียกร้องใดที่พึงมีต่อเอเชียซอฟท์ทั้งสิ้น

10.เมื่อครบกำหนดระยะเวลาของข้อตกลงนี้หรือข้อตกลงนี้สิ้นผลลงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ สิทธิใดๆของสมาชิกจะสิ้นผลลงทันที และสมาชิกตกลงที่จะยุติการใช้สิทธิตามข้อตกลงนี้โดยทันที

11.สมาชิกให้การยืนยันว่าข้อมูลต่างๆที่สมาชิกให้ไว้ต่อเอเชียซอฟท์เกี่ยวกับการเป็นสมาชิก @Cafe เป็นความจริงทุกประการ หากเอเชียซอฟท์ ตรวจสอบพบว่า ข้อมูลที่สมาชิกให้ไว้ไม่เป็นความจริง ไม่ว่าในเวลาใดๆ สมาชิกตกลงยินยอมให้เอเชียซอฟท์มีสิทธิยกเลิกการเป็นสมาชิก @Cafe ตามข้อตกลงนี้ โดยไม่ติดใจเรียกค่าเสียหายจากเอเชียซอฟท์ไม่ว่ากรณีใดๆ


ข้อตกลงเกี่ยวกับ IP Bonus

12.สมาชิกยอมรับว่า IP Bonus และ/หรือชื่อเรียกอื่นใดในอนาคต เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเอเชียซอฟท์และเป็นสิทธิประโยชน์ที่เอเชียซอฟท์ให้แก่สมาชิก เพื่อการใช้งานเฉพาะสมาชิกแก่ลูกค้าของสมาชิกภายในร้าน @Cafe ของสมาชิกตามข้อตกลงนี้ และไม่เกินสิทธิที่สมาชิกได้รับเท่านั้น

***การใช้งาน IP Bonus เกินจำนวนสิทธิที่สมาชิกได้รับสิทธิ และ/หรือการให้บุคคลอื่นใช้งานหรือร่วมใช้งาน IP Bonus ที่สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์จากเอเชียซอฟท์ตามข้อตกลงนี้ และ/หรือการใช้งาน IP Bonus ผิดเงื่อนไขอื่นๆที่เอเชียซอฟท์กำหนดใช้ หรือจะได้กำหนดใช้ในอนาคต ไม่ว่าโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิอื่นใดของเอเชียซอฟท์ เอเชียซอฟท์มีสิทธิเพียงฝ่ายเดียวในการระงับการใช้งานระบบ IP Bonus ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร และ/หรือเพิกถอนการเป็นสมาชิกตามข้อตกลงนี้ โดยสมาชิกตกลงไม่เรียกร้องใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าในกรณีใดๆ ตลอดจนตกลงชดใช้ค่าเสียหายและ/หรือค่าปรับให้แก่เอเชียซอฟท์เป็นเงินจำนวน 10 เท่าของอัตราค่าสมาชิกแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า ซึ่งสมาชิกตกลงยอมรับว่าเป็นอัตราขั้นต่ำที่เหมาะสม ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิเอเชียซอฟท์ที่จะฟ้องร้องเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติมได้ หากเอเชียซอฟท์ได้รับความเสียหายมากกว่าอัตราขั้นต่ำดังกล่าว นอกจากนี้ เอเชียซอฟท์ยังมีสิทธิเพียงฝ่ายเดียวในดำเนินการตามกฏหมายทั้งทางแพ่งและอาญาเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าวได้อีกด้วย***

ข้าพเจ้าได้อ้านข้อความในข้อตกลงการสมัครสมาชิก @Cafe และ @Shop Online ฉบับนี้และเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ายอมรับว่า การทำข้อตกลงฉบับนี้ เป็นการทำความตกลงให้ไว้ต่อเอเชียซอฟท์เสมือนเป็นเอกสารข้อตกลงที่ได้ทำร่วมกันกับเอเชียซอฟท์ ซึ่งข้าพเจ้ายอมรับและผูกพันตนตามเงื่อนไขต่างๆของข้อตกลงฉบับนี้ทุกประการ เพื่อเป็นพยานหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญ (หากมี) ให้ไว้เป็นสำคัญ
    Back